Betalings & behandelvoorwaarden

Deze betalings- en behandelvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle behandeling- overeenkomsten gesloten tussen H&F Bakker fysiotherapie en haar patiënten. Deze voorwaarden worden als onlosmakelijk onderdeel van het intake-formulier ter lezing uitgereikt aan een ieder voor een eerste afspraak. Ze zijn opgehangen in de behandel- en oefenruimte. Ook staan ze op de website vermeld.

De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. H&F Bakker fysiotherapie berekent de bij haar patiënten in rekening te brengen tarieven voor behandeling, aan de hand van de door het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie vastgestelde richtlijnen.

Afspraken die worden gemaakt worden in beginsel genoteerd op de daartoe bestemde afsprakenkaart. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de patiënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen binnen de gestelde termijn, behoudt H&F Bakker fysiotherapie zich het recht om het bijhorende tarief van de niet nagekomen afspraak bij de patiënt in rekening te brengen, wanneer in de voor de patiënt gereserveerde tijd geen andere patiënt wordt behandeld. De door of vanwege H&F Bakker fysiotherapie afgezegde afspraken worden verzet naar een nader tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De patiënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie.

Gefactureerde betalingen dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur door de patiënt te geschieden. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen. Patiënten die geen of geen volledige aanspraak (meer) kunnen maken voor vergoeding uit hun aanvullende verzekering hebben de keuze uit:
a)       Contante betaling per behandeling. Pin / chip/ creditcard betalingen zijn niet mogelijk;
b)       Facturering volgens de geldende betalingsvoorwaarden.

Vragen c.q. reclamaties omtrent de in rekening gebrachte tarieven, dan wel klachten omtrent verrichtte behandeling(en), dient de patiënt binnen 8 dagen na ontvangst  van de factuur schriftelijk tot H&F Bakker fysiotherapie te richten. Echter, de betalingsverplichting van de patiënt wordt daardoor niet opgeschort, ook niet, doordat de patiënt een klacht indient bij het KNGF of andere instantie, tenzij de beweerdelijke tekortkoming van H&F Bakker fysiotherapie (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt.

Bij niet- betaling door de patiënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging, is de patiënt van rechtswege in verzuim en brengt H&F Bakker fysiotherapie de wettelijke rente en /of administratie kosten (€15,00) over het  verschuldigd factuur bedrag bij de patiënt in rekening over de periode dat de patiënt met volledige betaling in verzuim is c.q. blijft.

Indien de patiënt in verzuim verkeert, is H&F Bakker fysiotherapie gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of wel deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de verdere behandeling zich hiertegen verzet. Voorts is H&F Bakker fysiotherapie gerechtigd, wanneer de patiënt in verzuim verkeert,  incassomaatregelen jegens de patiënt te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitenrechtelijke kosten) komen dan voor rekening van de patiënt. De buitenrechtelijke kostenbedragen minimaal 15 % van het openstaande factuurbedrag, zulks met een minimum van € 30,00, exclusief omzetbelasting.